برداشت گل نرگس/تصاویر
از دین این تصاویر لذت ببرید
كدخبر: id-3839
تاريخ: 2018-01-12 15:45:00

به گزارش \"تنگستان نما\"، تصاویری که پیش رو دارید برداشت گل نرگس از مزارع جویبار مازندران و خفر جهرم را به تصویر می کشند.

 

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779970_143.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779971_819.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779972_864.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779972_864.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779974_144.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779975_362.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779977_685.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779979_696.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779980_952.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779982_933.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779984_297.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779985_184.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779986_659.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779990_554.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779992_243.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779995_837.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779994_658.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779993_559.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779997_475.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779998_393.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779999_490.jpg