تصاویر/ سالگرد برف بوشهر! به گزارش تنگستان نما،

به گزارش "تنگستان نما"، خلیج فارسک آسمان بوشهر هرچند این ماهها نم پس نمی‌دهد، ولی پارسال همین موقع برف داشتیم/ عکس ها: مظفر تنی، خسروی، سلیمی و اکبر شکوه