روپایی نشسته بازیکن نوجوانان شاهین بوشهر+ فیلم به گزارش تنگستان نما،