تصاویر/ شکست شاهین بوشهر در قائمشهر به گزارش تنگستان نما،

 

 

 

 

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968644_968.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968649_749.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968647_698.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968651_687.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968653_106.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968657_745.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968656_572.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968648_804.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968646_672.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968650_223.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968652_770.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968655_131.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968654_553.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968658_312.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968659_709.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968642_378.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968645_542.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968616_864.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968623_581.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968624_100.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968625_507.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968626_105.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968627_709.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968628_692.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968629_632.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968630_972.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968631_366.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968632_289.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968633_759.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968637_389.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968636_281.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968635_157.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968634_103.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968638_168.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968638_168.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968640_107.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/6/29/3968641_111.jpg