خانه ای خودتان هم مثل کانالهای جوی آب در اهرم کثیف است؟+ فیلم به گزارش تنگستان نما،
برای مردم توضیح دهیداداره شما چه وظیفه های دارد، اگر تمیز کردن این کانالها وظیفه اداره آبیاری است پس چرا آن راتمیز نمی کنید باید مردم مریض شوند تا شما کاری انجام دهید؟