فیلم کثیف بودن کانالهای آب در اهرم به گزارش تنگستان نما،

برای مردم توضیح دهیداداره شما چه وظیفه های دارد، اگر تمیز کردن این کانالها وظیفه اداره آبیاری است؟