تصاویر/ از لیان تا نایبند و خارگ به گزارش تنگستان نما،

زارش تصویری هوایی از فراز آسمان استان بوشهر و از نوار ساحلی خلیج فارس؛ از بندر بوشهر تا خلیج نایبند و سازه‌های پالایشگاهی در عسلویه و کشتی‌رانی در جزیره خارگ.

http://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066980_489.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066981_654.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066982_477.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066983_161.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066984_972.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066985_256.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066986_485.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066987_894.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066988_679.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066989_642.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066990_127.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066991_540.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066992_208.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066993_732.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066994_722.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066995_436.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066996_575.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/7/23/4066997_472.jpg