نشست مدیرکل زندانهای استان بوشهربا رئیس دادگستری بخش دلوار+ عکس به گزارش تنگستان نما،

طباطبایی مهرمدیرکل زندانهای استان باانصاری رئیس دادگستری بخش دلوار دیدار کرد.

مدیرکل زندانهای استان خواستار تعیین تکلیف زندانیان تحت قرارو بازدید وسرکشی مداوم اززندانهای استان توسط رئیس وقضات دادگستری دلوار شد.

طباطبایی مهرافزود: سرکشی وبازدیدمستمرومداوم مراجع ومقامات قضایی اززندانهای استان می تواند کاهش جمعیت کیفری وتعیین تکلیف زندانیان تحت قراررا داشته باشد.

انصاری رئیس دادگستری گفت: بازدید مستمر اززندان وملاقات وعرض حضوری بازندانیان را دردستور کارخود قرارداده ومددجویان تحت قراررا تعیین تکلیف می نماییم.