انتقاد رئیس شورای شهر اهرم از معاون عمرانی فرماندار تنگستان+ فیلم به گزارش تنگستان نما،