چرا پاکدل تنگستان اصلاح طلب است اما رزمی نیا دشتی نیست به گزارش تنگستان نما،

در حالیکه فضای عمومی کشور رقبتی به بازی های سیاسی ندارد و همه را خیار یک لاله میدانند و کف جامعه بها و ارزشی به عناوین مثل پیوند اصلاح طلبان و اصولگرایان نمیدهند و مردم آنها را بر سر یک سفره میدانند و این جنگ زرگری ها را میشناسند و اگر صادقانه به مبانی نظر خود معتقد بودند وجه اشتراک بین آنها دیده نمیشود و یا اگر هم باشد در مسیر راه، قوام بخش نخواهد بود و در اصطلاح این پیوند پس میزند.
در پوسترهای تبلیغاتی یک نامزد روی نقطه برجسته حزبی نبودن زوم شده ولی در فضای میدانی و یارگیری ها روی پیوند اصولگرایان و اصلاح طلبان مانور داده میشود و این سوال برای جوان تیز بین و هوشیار پیش می آید که آن شعار روی پوستر و نگاه درون ذهنی آنها در تضاد کامل است پس چه میشود میخواهند پیوند بزنند؟ به کدام نقطه رسیده اند که از مبانی اولیه عدول میکنند؟ و چه میشود یک نامزد برای راهیابی به بهارستان دو تضاد را میپذیرد؟ زیرا این انتخابات برای او بازی مرگ و زندگی است و اگر برای سومین بار بسوزد برای همیشه از دنیای سیاست خدا حافظی میکند و برای نسوختن به هر خواسته ای تن خواهد داد.
بقول عده از اصلاح طلبان، نگاه اعتدالی زیر شاخه ای از اصلاحات تعریف میکنند و در واقع از نگاه رادیکال عبور کرده اند تا کف جامعه را از دست ندهند و پیوند این اصلاح طلبان که جرات ریسک ندارند و برای منفعت دو ساله از این گزینه انتخاباتی بعنوان کاندیدای عاریتی میبینند تا با فرستادن نماینده همراه با دولت، برای دولت آینده چالش ایجاد نشود و برای منافع کوتاه مدت حاضر اند از مبانی اولیه کوتاه بیایند و پشت گزینه شناسنامه دار و جوان بنام احسان رزمی نیا را خالی کنند و جوانی که اگر حمایت اصلاح طلبان را جذب کند میتوان سرمایه گذاری دراز مدت تعبیر کرد یا برای منافع کوتاه مدت، احسان رزمی نیا برای همیشه بسوزانند و جرات ریسک را از جوانان اصلاح طلب بگیرند و صدای شکستن استخوان و گسست اصلاح طلبی در دشتی به گوش همه رسیده است و در انتخابات سال ۹۴ حجت الاسلام المسلمین پورفاطمی برای آقای پاکدل از تنگستان در راستای نگاه اصلاح طلبی هزینه کرد ولی در سال ۹۸ برای احسان رزمی نیا هم ولاتی خودش هست قدم بر نمیدارد چرا؟ تحلیلگران دو پیش بینی دارند شاید احسان رزمی نیا، قابلیت رای آوری مثل پاکدل ندارد؟ یا اینکه پایتخت نشینان برای منافع مقطعی دستور سکوت داده اند؟/ سوک