تشییع پیکر پاک شهید حسین سپهری اهرمی در حادثه شناور کنارک نیروی دریایی ارتش به گزارش تنگستان نما،

تشییع پیکر پاک شهید حسین سپهری اهرمی در حادثه شناور کنارک نیروی دریایی ارتش در فرودگاه و میدان صبحگاه هوا دریای پایگاه دریایی ارتش بوشهر برگزار شد.