حضور خبرنگاران در بازی های لیگ محدود شد به گزارش تنگستان نما،

در بازی های لیگ برتر تعداد محدودی خبرنگار و عکاس می توانند حضور پیدا کنند.

بر اساس پروتکل بهداشتی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای مسابقات لیگ برتر حضور خبرنگاران و عکاسان محدود شده است. بر این اساس برای هر بازی فوتبال فقط ۱۰ خبرنگار و  ۱۰ عکاس می توانند در ورزشگاه حضور یابند.

جایگاه خبرنگاران ورزشگاه ها باید طوری مجهز شود که خبرنگاران با فاصله اجتماعی مناسب مستقر باشند. همچنین عکاسان هم در کنار زمین حداقل باید یک متر از یکدیگر فاصله  داشته باشند.

خبرنگاران و عکاسانی که برای پوشش مسابقات به ورزشگاه می روند باید مجهز با ماسک و دستکش باشند و موارد بهداشتی را رعایت کنند.