همچنان تابلو اداره پست تنگستان بدون تغییر+ عکس به گزارش تنگستان نما،